Política de Privacidade

Política de Protección de datos

Corporación Alimentaria Peñasanta S.A., con domicilio en Sierra de Granda, s/n, CP 33.199, Siero, Asturias e con CIF A-03161270, inscrita no Rexistro Mercantil de Asturias, tomo 1649, folio 2, folla n.º AS-9927, é a titular da páxina web que está a visitar, así como a Responsable de Tratamento dos Datos solicitados a través da presente web site.

Datos de contacto

Titularidade: Corporación Alimentaria Peñasanta S.A
Enderezo: Sierra de Granda, s/n, CP 33199, Siero, Asturias
Teléfono: +34 985 10 11 00

Datos do Delegado de Protección de Datos

Para garantir a adecuada xestión no tratamento dos seus datos, CAPSA ten designado un Delegado de Protección de Datos a quen poderá dirixirse para calquera cuestión que precise relacionada co tratamento dos seus datos persoais e con quen pode contactar no enderezo electrónicocomiteseguridad@capsafood.com.

Con que finalidades tratamos os seus datos?

Os datos de carácter persoal serán utilizados coa finalidade de xestionar os servizos ofrecidos por CAPSA e que se relacionan deseguido a título meramente descritivo:

• Contacto e xestión de usuarios no sitio web.

• Visitas á fábrica, onde estean habilitadas para tal fin.

• Servizos de atención ao consumidor, cliente ou provedor.

• Promocións e sorteos, anunciados coma tales na web.

• Comunicacións comerciais, de promocións ou publicitarias de produtos ou servizos propios, cando o usuario, consumidor, cliente ou provedor preste o seu consentimento.

• Remisión de ofertas personalizadas de produtos e servizos baseadas nas preferencias persoais, de comportamento e uso de produtos e servizos, coa condición de que o usuario, consumidor, cliente ou provedor autorice o tratamento dos datos persoais asociados ao perfil de usuario.

• Xestión do acceso e remisión de comunicacións para os espazos de acceso exclusivo para usuarios ou profesionais nas webs onde se atopen habilitados co tal fin, mediante o uso de usuarios e contrasinais exclusivos de cada usuario.

Lexitimidade do tratamento

A lexitimidade da xestión dos servizos solicitados, así como da tramitación dos pedidos e a realización de tarefas administrativas e comerciais baséase na execución das obrigas contractuais.
Tocante á base legal para a remisión de comunicacións comerciais, baséase no consentimento do usuario.

Prazos de conservación

Os prazos de conservación dos datos que os usuarios nos proporcionen a través dos formularios presentes na web son os seguintes:

• No caso de contratación dos servizos: mentres dure a relación contractual e, en todo caso, durante os prazos legalmente establecidos para cumprir coas responsabilidades derivadas da Lei de servizos da sociedade da información.

• No caso de aceptar o envío de comunicacións comerciais: mentres a súa supresión non sexa solicitada pola persoa interesada, durante os prazos legalmente establecidos para cumprir coas responsabilidades derivadas da lexislación aplicable.

Que medidas de seguridade aplicamos?

CAPSA implantou un Sistema de Xestión de Seguridade da Información que abrangue os aspectos relacionados con todos os ámbitos da nosa compañía nos que tratamos ou existe a posibilidade de tratarmos datos de carácter persoal. Desta forma, o noso Sistema de Xestión de Seguridade da Información abrangue: políticas de seguridade; organización da seguridade; seguridade relativa a RRHH; xestión de activos; control de acceso; criptografía; seguridade física e da contorna; seguridade das operacións; seguridade das comunicacións; adquisición, desenvolvemento e mantemento; relación con provedores; xestión de incidentes de seguridade da información; xestión da continuidade do negocio e cumprimento legal.

A quen se lle comunican os seus datos?

Os datos que nos facilite poderán serlles cedidos ás sociedades filiais e participadas do grupo por motivos de xestión e administrativos, co interese lexítimo como base da comunicación.
Os datos non lles serán comunicados a terceiros —entidades públicas ou privadas—, agás cando exista unha obriga legal que así o estableza ou o consentimento da persoa interesada. Tampouco están previstas transferencias internacionais de datos a terceiros países ou organizacións.

Como pode exercitar os seus dereitos?

A persoa interesada pode opoñerse en calquera momento a recibir comunicacións e ao tratamento dos seus datos para calquera das finalidades recollidas na presente política contactando a través do enderezo de correo electrónico comiteseguridad@capsafood.com, facendo clic no enlace de baixa de cada unha das comunicacións que reciba, así como exercitando os seus dereitos ante CAPSA dirixíndose ao enderezo Sierra de Granda, s/n, CP 33.199, Siero, Asturias, indicando no asunto: Ref. Protección de Datos e achegando copia do seu DNI.

As persoas interesadas poderán exercitar os seguintes dereitos:

• Obter confirmación sobre se CAPSA está a tratar os seus datos persoais.

• Acceder aos seus datos persoais, así como solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, de ser o caso, solicitar a supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para as finalidades para as que foron solicitados.

• Solicitar en determinadas circunstancias: (i) a limitación do tratamento dos seus datos (nese caso só serán conservados por CAPSA para o exercicio ou a defensa de reclamacións); e (ii) a oposición ao tratamento dos seus datos (nese caso, CAPSA deixará de tratar os datos, agás por motivos lexítimos imperiosos, ou para o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións).

• Exercer o dereito de portabilidade. Vostede terá dereito a recibir os datos persoais que lle competan e que lle facilitase a CAPSA, nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitirllos a outro responsable do tratamento sen que o impida CAPSA cando o tratamento estea baseado no consentimento e se efectúe por medios automatizados.

CAPSA infórmao/a de que poderá presentar reclamación para a tutela dos seus dereitos na Axencia Española de Protección de Datos Persoais, na súa sede electrónica ou no enderezo postal da Calle Jorge Juan número 6, 28001 de Madrid. No entanto, en primeira instancia, poderá presentar reclamación ante o Delegado de Protección de Datos de CAPSA, quen resolverá a reclamación no prazo máximo de dous meses.

© 2019. CAPSA. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS