Política de Privacidade

 1. Introdución 

O tratamento de datos persoais realizado a través deste sitio web de Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. (en diante, CAPSA) regúlase segundo o establecido na normativa Europea de protección de datos - Regulamento (UE) 2016/679 – Regulamento General de Protección de Datos (RGPD) – e Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, e demais normativa en materia de protección de datos que sexa de aplicación, ao obxecto de garantir en todo momento o dereito fundamental á protección de datos das persoas usuarias do mesmo.  

Mediante a lectura da presente Política de Privacidade, a persoa usuaria queda informada sobre a forma en que CAPSA, recolle, trata e protexe os datos persoais que son solicitados a través deste sitio web. A persoa usuaria debe ler con atención esta Política de Privacidade, que foi redactada de forma clara e sinxela co obxectivo de facilitar a súa compresión, podendo así determinar libre e voluntariamente se desexa facilitar os seus datos persoais a CAPSA, a través dos distintos medios habilitados para iso.  

A presente Política de Privacidade ten por obxecto facilitar información sobre os dereitos que lle asisten en virtude do RGPD. Se ten calquera dúbida relativa ao tratamento dos seus datos persoais, contacte co Delegado de Protección de Datos: comiteseguridad@capsafood.com.  

 

 1. Responsable do tratamento

O responsable do tratamento dos datos tratados neste sitio web é Corporación Alimentaria Peñasanta S.A., con NIF, A-03161270, inscrita no Rexistro Mercantil de Asturias Tomo 1649, Folio 2, Folla nº AS-9927, e con domicilio en Sierra de Granda, s/n, CP 33.199, Siero, Asturias, (España), é a titular da páxina web que está a visitar, así como a Responsable de Tratamento dos datos solicitados a través da presente web.  

Así mesmo, informámoslle de que CAPSA conta cun Delegado de Protección de Datos, con quen se poderá pór en contacto a través da seguinte dirección: comiteseguridad@capsafood.com ou mediante escrito dirixido ao domicilio de CAPSA á atención do “Delegado de Protección de Datos”.  

 

 1. Datos persoais recompilados 

CAPSA recompila datos de carácter persoal para poder acceder e prestarlle algúns dos servizos ofrecidos a través deste sitio web. Algúns destes datos obtenos directamente, por exemplo, cando o usuario cumprimenta un formulario de solicitude, e outros son obtidos indirectamente con tecnoloxía como é o caso das cookies.  

Sempre que se proceda á recollida de datos a través dun formulario (online ou en formato de descarga) ou outras canles de comunicación establecidas no sitio web, informarase á persoa afectada segundo o establecido na vixente normativa de protección de datos.  

Os medios utilizados por CAPSA para a recollida e posterior tratamento de datos persoais son:  

▪ Formularios: A través de formularios, CAPSA recompila datos de carácter persoal para acceder e prestarlle os distintos servizos prestados desde este sitio web (por exemplo o apartado “Contacto”). A información sobre o tratamento que realiza o responsable dos datos persoais que solicita mostrarase no propio formulario. Se desexa máis información en relación ao tratamento dos seus datos persoais a través deste medio pode consultala AQUÍ.

▪ Correos electrónicos: As direccións de correo electrónico establecidas no sitio web de CAPSA serán consideradas como posibles medios para a recollida de datos persoais. A información sobre o tratamento que realiza o responsable dos datos persoais que solicita a través do correo electrónico está dispoñible en: Deber información correos electrónicos.

▪ Cookies: CAPSA pode utilizar cookies técnicas e analíticas (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao computador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización deste sitio web, así como para levar a cabo análise e medicións. A información sobre o tratamento que realiza o responsable dos datos persoais que solicita a través do sistema de Cookies está dispoñible en: Política de Cookies.

 

Os datos solicitados nos formularios dispoñibles no sitio web son con carácter xeral obrigatorios para cumprir coas finalidades establecidas (salvo que no campo requirido especifíquese o contrario). Na utilización doutros medios para a remisión de datos a CAPSA a persoa usuaria deberá achegar unicamente aquela información que sexa precisa en cada caso.  

Neste sentido, a persoa usuaria asumirá as posibles responsabilidades derivadas dos datos excesivos ou inadecuados que, voluntariamente, decida facilitar a CAPSA a través dos medios de recollida de datos establecidos. Ademais, responsabilízase da veracidade e exactitude dos datos persoais facilitados. No suposto de producirse algunha modificación nos datos de a persoa usuaria, os cambios deberán ser comunicados a CAPSA co fin de mantelos actualizados.  

 

 1. Limitacións no tratamento 

CAPSA non autoriza aos menores de 14 anos a facilitar os seus datos persoais a través dos medios habilitados neste sitio web (cumprimentar os formularios web habilitados para a solicitude de servizos, de contacto ou mediante o envío de correos electrónicos). Polo tanto, as persoas que faciliten datos persoais utilizando devanditos medios manifestan formalmente ser maiores de 14 anos, quedando CAPSA eximida de calquera responsabilidade polo incumprimento deste requisito.  

Naqueles casos nos que os servizos ofrecidos por CAPSA estean destinados a menores de 14 anos, habilitaranse os medios para solicitar a autorización dos pais ou titores legais do/a menor.  

 

 1. Destinatarios 

Os datos facilitados poderán ser comunicados ás sociedades filiais e participadas do grupo por motivos de xestión e/ou motivos administrativos, co interese lexítimo como base da comunicación.  

Por regra xeral, non están previstas comunicacións de datos a terceiros nin transferencias a terceiros países ou organizacións internacionais, salvo para o cumprimento dunha obrigación legal ou a petición dun organismo público ou polos xulgados ou tribunais.  

Pode obter máis información respecto diso en cada un dos formularios ou medios a través dos cales se recollen datos de carácter persoal.  

 

 1. Prazo de conservación 

CAPSA conserva os seus datos persoais durante o tempo imprescindible e necesario para cada finalidade do tratamento, sen prexuízo de que poida revogar o consentimento en calquera momento. O prazo de conservación, xeralmente, virá dado polo cumprimento dunha obrigación legal que poida darse en cada un dos tratamentos ou para o exercicio de posibles reclamacións por parte das persoas usuarias.  

 

 1. Medidas de seguridade 

CAPSA implantou un Sistema de Xestión de Seguridade da Información que cobre os aspectos relacionados con todos os ámbitos da nosa compañía nos cales tratamos ou existe a posibilidade de tratar datos de carácter persoal. Desta forma, o noso Sistema de Xestión de Seguridade da Información abarca: políticas de seguridade; organización da seguridade; seguridade relativa a RRHH; xestión de activos; control de acceso; criptografía; seguridade física e da contorna; seguridade das operacións; seguridade das comunicacións; adquisición, desenvolvemento e mantemento; relación con provedores; xestión de incidentes de seguridade da información; xestión da continuidade do negocio e cumprimento legal.  

 

 1. Dereitos 

 Os dereitos das persoas afectadas son:  

▪ Obter confirmación sobre se CAPSA está a tratar os seus datos persoais.  

▪ Acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso solicitar a supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para as finalidades polas cales foron solicitados.  

▪ Solicitar en determinadas circunstancias:  

 • A limitación do tratamento dos seus datos, nese caso só serán conservados por CAPSA para o exercicio ou a defensa de reclamacións.  
 • A oposición ao tratamento dos seus datos, nese caso, CAPSA deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. Incluído o tratamento dos seus datos para decisións individuais automatizadas.  
 • A transmisión dos datos para que sexan facilitados á persoa afectada ou transmitidos a outro responsable, nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica.  

 

Así mesmo, cando o tratamento dos datos estea baseado no consentimento ten dereito a revogalo nos termos e condicións establecidos na vixente normativa de protección de datos.  

As persoas afectadas poderán exercitar os dereitos ante Corporación Alimentaria Peñasanta S.A., Sierra de Granda, s/n, CP 33.199, Siero, Asturias, (España), ou a través da dirección de correo: comiteseguridad@capsafood.com., indicando en ambos os casos a referencia ou asunto: Protección de Datos de carácter persoal. 

 

No caso de que consideres vulnerados os seus dereitos no concernente á protección dos seus datos persoais, especialmente cando non obteña satisfacción no exercicio dos seus dereitos no prazo dun mes desde a súa petición, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente, a Axencia Española de Protección de Datos - Dirección: C/ Jorge Juan, 6 – 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es. No entanto, en primeira instancia, poderá poñerse en contacto co noso Delegado de Protección de Datos de CAPSA: comiteseguridad@capsafood.com.  

 

Data de publicación: 11 de marzo de 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deber de información – Formularios 

Segundo establece a vixente normativa de protección de datos infórmaselle que os datos solicitados a través dos formularios serán tratados por CAPSA coa finalidade de xestionar a súa solicitude de contacto, así como o envío de comunicacións comerciais por medios electrónicos, en caso de darnos a súa autorización. En función da finalidade para a cal se pon en contacto connosco, a licitude do tratamento está baseada no artigo 6.1 b) do RGPD, se o tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte ou para a aplicación, a petición do interesado, de medidas precontractuais; ou ben no artigo 6.1 a) do RGPD se o tratamento require o consentimento do interesado.  

Informámoslle que ten dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada. Os seus datos poden ser comunicados ás sociedades filiais e participadas do grupo por motivos de xestión e/ou motivos administrativos, co interese lexítimo como base da comunicación.  

Por regra xeral, non están previstas comunicacións de datos a terceiros nin transferencias a terceiros países ou organizacións internacionais, salvo para o cumprimento dunha obrigación legal ou a petición dun organismo público ou polos xulgados ou tribunais. Os datos serán conservados durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar de devandita finalidade e do tratamento dos datos. Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, así como outros dereitos, ante Corporación Alimentaria Peñasanta S.A., con domicilio en Sierra de Granda, s/n, CP 33.199, Siero, Asturias, (España), indicando no asunto: Ref. Protección de Datos. Así mesmo, poderá poñerse en contacto co Delegado de Protección de Datos a través do correo electrónico: comiteseguridad@capsafood.com. Se no exercicio dos seus dereitos o denunciante non foi debidamente atendido no prazo dun mes, poderá presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). No entanto, en primeira instancia, pode poñerse en contacto co noso Delegado de Protección de Datos de CAPSA: comiteseguridad@capsafood.com. 

 

 

Deber de información - Correo electrónico  

CAPSA dispón no seu sitio web de distintas direccións de correo electrónico que serven de canle de comunicación para as finalidades establecidas en cada caso. Así mesmo, CAPSA en ocasións pode utilizar o correo electrónico como canle de comunicación co que manter algún tipo de relación.  

Os datos respecto do responsable do tratamento e datos de contacto do delegado de protección de datos atópanse indicados no apartado 2 da Política de Privacidade.  

En atención á finalidade de que se trate, a base que lexitima para o tratamento dos datos da persoa usuaria/remitente do correo por parte de CAPSA será:  

    ​ a. A satisfacción de intereses lexítimos perseguidos polo responsable do tratamento.  

    ​ b. O consentimento prestado polo usuario/remitente, naqueles casos nos que proceda, como ocorre co tratamento que poda traer causa da autorización do usuario ao envío de información de calquera produto e/ou servizo ofrecido por CAPSA.  

    ​ c. A existencia dunha relación contractual ou precontractual, naqueles casos nos que o tratamento traia causa da existencia de relacións contractuais ou prestación de servizos.  

 

Non están previstas comunicacións de datos a terceiros nin transferencias a terceiros países ou organizacións internacionais, salvo obrigación legal.  

Os datos solicitados a través do correo electrónico conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar de devandita finalidade e do tratamento dos datos.  

Os dereitos en materia de protección de datos que asisten ás persoas usuarias/remitentes de correos son os establecidos no apartado 8 da Política de Privacidade.